Algemene voorwaarden, privacyverklaring & cookiebeleid

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Het gebruik van deze website impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht onze websites niet te gebruiken.

Het gebruik van deze website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via onze website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op onze website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van deze website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van onze Johan Houwenhuyse. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Door het gebruik van onze website verbindt u zich ertoe:

zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
de veiligheid van onze website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
geen inbreuk te maken op de rechten van Stars of Flanders of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele rechten

Parket Johan is de eigenaar van de inhoud van deze website en van de logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Parket Johan.

U mag deze website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op onze website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat Parket Johan de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van onze website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

Aansprakelijkheid van Parket Johan

Onze website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Parket Johan geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Parket Johan kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot onze website weigeren. Parket Johan kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van deze website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om onze website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot onze website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Parket Johan strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Parket Johan beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe Parket Johan en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Parket Johan of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

Allerlei

Parket Johan kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

B. PRIVACYVERKLARING VOOR WEBSITE GEBRUIKERS

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens die wij door middel van uw websitegebruik bekomen, verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtstreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren op onze website verzamelen. Het gebruik van cookies wordt zoveel mogelijk beperkt tot functionele cookies. Vandaar zijn wij ook niet verplicht een cookiesmelding te plaatsen op de website. Wij maken geen gebruik van Tracking of advertising cookies. Mocht dit op een moment wijzigen zullen wij de gepaste maatregelingen treffen en hierover communiceren in onze Verklaring over het Gebruik van Cookies.

Wie zijn wij ?

Wij zijn Parket Johan, wettelijk vertegenwoordigt door Johan Houwenhuyse. Wij zijn verantwoordelijk met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden
Juridische basis
Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag

Wij verweken de gegevens, voornamelijk uw contactgegevens, die u door middel van ons contactformulier met ons deelt alleen om op uw verzoeken of vragen te kunnen antwoorden. Wij verduidelijken in onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken of vragen te kunnen voldoen. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

Waar kan u terecht met uw klachten?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

Per email: info@parketjohan.com
Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opmerking over kinderen

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar.

 

C. COOKIEVERKLARING

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Wij vermijden echter Tracking -en Analytische cookies. Wat zijn cookies? Dit zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek van onze website en die toelaten het gebruik van de website te verbeteren (deze cookies onthouden bij voorbeeld uw voorkeurstaal). Cookies laten websites toe om de manier waarop de website wordt gebruikt te analyseren. Via die weg verzamelt de website statistische gegevens, die op generiek wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, die ons in staat stellen om de werking van onze website en onze diensten te optimaliseren.

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

Welke cookies gebruiken wij ?

Onze website gebruikt momenteel enkel functionele cookies


Hoe zet u cookies uit?

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.